แบบสอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะ
ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
Survey for Developing 5 Years Investment Promotion Policy (2023 – 2027)
กรุณาเลือกภาษา / Please choose your language